PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento právní dokument „Podmínky zpracování osobních údajů“ obsahuje informace o zpracování osobních údajů subjektu ze strany správce, Elephant Orchestra, s.r.o.

Pokud subjekt čemukoliv nerozumí, může se obrátit se žádostí o vysvětlení na tyto kontaktní údaje:

Elephant Orchestra, s.r.o.
Oddělení zpracování osobních údajů
Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8
E-mail: podpora@elephant-orchestra.com

Účelem tohoto dokumentu je jednoduché a stručné vymezení podmínek zpracování osobních údajů, rozsahu získávaných údajů, doby zpracování, vysvětlení účelu a konkrétních operací s osobními údaji subjektu, to vše včetně kontaktu na správce, informace o příjemcích a v neposlední řadě poučení o právech a vysvětlení postupů, jak subjekt může práva uplatnit a kam subjekt může podat stížnost.

Tento dokument se vztahuje pouze na webové stránky ipujcka.cz a veškeré podstránky v rámci domény ipujcka.cz. V případě, že budete přesměrování na jakékoliv jiné stránky a budou zde žádány Vaše osobní údaje, prosím nastudujte si pečlivě podmínky zpracování uvedené na těchto jiných stránkách. Rovněž v případě, že dojde ke sjednávání konkrétní smlouvy, například úvěrové smlouvy, smlouvy o zprostředkování apod. jedná se o jiná zpracování osobních údajů, na které se tyto podmínky nevztahují.

Vysvětlení použitých pojmů je obsaženo na konci podmínek. Podmínky mohou být kdykoliv změněny, avšak bez vlivu na již započaté a odsouhlasené zpracování. Tyto podmínky jsou účinné od 7. 11. 2019.

Správce

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce:

 1. Elephant Orchestra, s.r.o.

  IČ: 032 72 974, sídlom Rohanské nábreží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 229733.

  Kontaktné údaje: adresa: Rohanské nábreží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, telefónne číslo: 775 770 960, elektronická adresa: info@elephant-orchestra.com

  Poverenec: Mgr. Bohdan Štěpánek, elektronická adresa: podpora@elephant-orchestra.com

Účely zpracování

Osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem, jak je stanoven níže. Pro jiný účel budou osobní údaje zpracovány, je-li takový účel slučitelný s původním účelem. Za slučitelný účel se považuje zejména (nikoli pouze) zpracování osobních údajů v rámci opakovaných žádostí totožného subjektu o službu úspory, jak je dále definována v obchodních podmínkách uveřejněných na internetových stránkách.

Pro jiné účely je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze, pokud mu to ukládá právní předpis nebo je to nezbytné k ochraně práv/oprávněných zájmů správce (například při vymáhání pohledávek, pro účely kontrolních a správních řízení). Dle zvoleného účelu bude docházet k těmto činnostem:

Poskytování Služby úspory:

Účelem je realizace požadavku subjektu, tedy vyřízení žádosti subjektu o poskytování Služby úspory, v souladu s Obchodními podmínkami správce, které subjekt přijal odesláním formuláře žádosti. Zpracování osobních údajů za účelem poskytování Služby úspory zahrnuje následující činnosti:

 1. vyřízení žádosti – toto zahrnuje také možnost porovnání údajů s kritérii stanovenými jednotlivými poskytovateli pro poskytnutí příslušného finančního produktu
 2. prověření údajů v interním registru správce
 3. kontrola údajů pro případné uzavření či zprostředkování smlouvy ze zvolené oblasti
 4. předání údajů mezi poskytovateli finančního produktu z oblasti úspor, o kterou má subjekt zájem
 5. uskutečnění oprávnění k nahlédnutí do registru SOLUS, Nebankovního registru klientských informací (NRKI) a do Bankovního registru klientských informací (BRKI) a do insolvenčního rejstříku (ISIR)

Zpracování osobních údajů subjektu je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytnutí Služby úspory, jejíž smluvní stranou je subjekt, což představuje právní základ zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Zasílání obchodních sdělení:

Účelem je realizace přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení, a to všemi prostředky včetně elektronických prostředků komunikace. Vzhledem k povaze služeb úspor mohou obchodní sdělení správce obsahovat nabídky zboží a služeb třetích stran, i s ohledem na to, že činnost správce spočívá ve zprostředkování finančních produktů a dalších služeb poskytovaných třetími osobami. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení zahrnuje:

 1. vyhodnocení aktivit subjektu, údaje o využití zaslaných obchodních sdělení a následné výstupy. Obchodní sdělení budou z celé oblasti úspor, které správce nabízí.

Právním základem zpracování je oprávněný zájem správce na propagaci jeho služeb, jejichž předmětem je vyhledávání a nabídka produktů a služeb jeho obchodních partnerů, které zprostředkovává.

Za účelem volby pro subjekt relevantních informací bude prováděna segmentace na základě zjištěných údajů (např. dle věku, oblasti zájmu, zjištěných preferencí apod.). Toto zpracování je volitelné a pro subjekt zcela dobrovolné a může být kdykoliv na žádost ukončeno.

Rozsah osobních údajů

Správce shromažďuje jen ty údaje, které skutečně potřebuje ke stanovenému účelu. Správce shromažďují jen ty údaje, které jim sdělil či předal subjekt.

Rozsah osobních údajů je pro definované účely stanoven takto:

Poskytnutí Služby úspory:

 1. identifikační údaje:

  jméno, příjmení, pohlaví, oslovení, titul, datum narození;

 2. kontaktní údaje:

  trvalá adresa, doručovací adresa, elektronická adresa, telefonní číslo;

 3. doplňující údaje dle druhu formuláře/požadavku:

  Rozsah údajů je rovněž ke shora uvedeným údajům stanoven formulářem, který bude žadatelem, respektive subjektem odeslán. Záleží na subjektu, kterou oblast úspor si zvolí, zda-li se bude jednat o půjčky, pojištění, povinné ručení či hypotéky. Podle druhu formuláře (tedy podle druhu požadavku) budou o subjektu pro požadované účely zpracovávány také tyto údaje:

  • přehled půjček online: informace o telefonním tarifu, rodné číslo, číslo občanského průkazu, údaj o čistém měsíčním příjmu, údaj o výši měsíčních výdajů, informace o záznamu v úvěrovém registru, informace o zdroji příjmů, preference ručením nemovitostí, informace o případné exekuci a insolvenci;
  • přehled konsolidací online: informace o celkové dlužné částce, rodné číslo, údaj o čistém měsíčním příjmu, údaj o výši měsíčních výdajů, informace o zdroji příjmů, informace o případné exekuci a insolvenci;
  • bankovní půjčky: rodné číslo, údaj o čistém měsíčním příjmu, údaj o výši měsíčních výdajů, informace o zdroji příjmů, informace o případné exekuci a insolvenci;
  • nebankovní půjčky: rodné číslo, číslo občanského průkazu, informace o případné exekuci a insolvenci, údaj o čistém měsíčním příjmu, údaj o výši měsíčních výdajů, informace o zdroji příjmů, informace o délce trvání zaměstnání, informace o trvání výpovědní lhůty;
  • půjčky před výplatou: rodné číslo, číslo občanského průkazu, informace o zdroji příjmů, údaj o čistém měsíčním příjmu, informace o tzv. kontaktní osobě (jméno, příjmení, telefonní číslo), číslo bankovního účtu, informace o zaměstnavateli, informace o případné exekuci a insolvenci;
  • nabídka půjčka: informace o telefonním tarifu, rodné číslo, číslo občanského průkazu, údaj o čistém měsíčním příjmu, údaj o výši měsíčních výdajů, informace o záznamu v úvěrovém registru, informace o zdroji příjmů, preference ručením nemovitostí, informace o případné exekuci a insolvenci;
  • povinné ručení: věk, informace o vozidle pojistníka;
  • havarijní pojištění: věk, informace o vozidle pojistníka;
  • cestovní pojištění: základní údaje o cestě;
  • hypotéky – srovnání: údaje o nemovitosti (cena nemovitosti, účel hypotéky), rodné číslo;
 4. další údaje potřebné pro splnění účelu:

  Dle zvolené oblasti jsou pro sdělování relevantních informací z dané oblasti užity také údaje z registru SOLUS, NRKI, BRKI a z registru exekucí.

Zasílání obchodních sdělení:

Doba zpracování

Doba zpracování je nastavena na dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu zpracování a/nebo vyžadovanou zákonnými lhůtami pro uchovávání (archivaci) pro zvolený účel zpracování.

Po ukončení doby spracovania budú osobné údaje subjektu likvidované, ibaže ich uchovanie ukladá právny predpis, predloženie informácií môže vyžadovať dozorný orgán alebo je ich uchovanie potrebné na splnenie uzatvorenej zmluvy.

Po ukončení doby zpracování budou osobní údaje subjektu likvidovány, ledaže jejich uchování ukládá právní předpis, předložení informací může vyžadovat orgán dozoru nebo je jejich uchování nutné pro splnění uzavřené smlouvy.

Poskytnutí Služby úspory:

Doba zpracování pro tento účel je nastavena na dobu poskytování Služby úspory, tj na dobu účinnosti smlouvy o poskytnutí Služby úspory, která činí 10 let, není-li ukončena dříve jinak než uplynutím času, a dále po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Zpracování bude ukončeno neprodleně po uplynutí stanovené doby, přičemž požadavek bude v odůvodněných případech zpracován nejdéle do sedmi (7) kalendářních dní.

Zasílání obchodních sdělení:

Doba zpracování pro tento účel je nastavena na dobu 10 let, která odpovídá době, po kterou je subjekt ve smluvním vztahu se správcem..

Vůči tomuto zpracování můžete podat námitku s využitím kontaktů na správce, případně je možno zamezit zasílání obchodních sdělení také za využití odkazu v každém obchodním sdělení.

Zpracování bude ukončeno neprodleně po uplynutí stanovené doby, přičemž požadavek bude v odůvodněných případech zpracován nejdéle do sedmi (7) kalendářních dní.

Příjemci

Správce předává Vaše osobní údaje vždy pouze k naplnění účelu daného zpracování. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být osoby uvedené v těchto podmínkách níže.

 1. Poskytovatelé finančních produktů:

  • nebankovní poskytovatelé úvěrů
  • zprostředkovatelé úvěrů
  • banky
  • zprostředkovatelé pojištění

 2. Osoby v rámci skupiny Elephant Orchestra s.r.o.

  1. ePojisteni.cz s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000, IČ: 28480406, vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 144679
  2. Tarifomat, s.r.o. , se sídlem Na Hřebenkách 2288/72, Smíchov, 150 00 Praha 5 , IČ: 29283183 , vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 215481
 3. Zpracovatelé:

  Z důvodu splnění stanovených účelů, mohou mít v nezbytných případech k osobním údajům v omezeném rozsahu po omezenou dobu přístup tito zpracovatelé:

  • Marketingové společnosti,
  • Účetní společnosti,
  • Auditorské společnosti,
  • Společnosti poskytující právní služby,
  • Společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním,
  • Společnosti poskytující IT služby,
  • Společnosti zabývající se internetovým marketingem,
  • Společnosti zabývající se vývojem, prodejem a servisem marketingových systémů,
  • Společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů,
  • Společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací,
  • Společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci.

  Správce nepředává Vaše osobní údaje do třetí země (mimo EU) ani mezinárodním organizacím.

Žádosti, námitky, stížnosti, orgán dozoru

Žádost, dotaz, uplatnění práva či jiná podání budou vyřízena po jejím přijetí správcem bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit na dva měsíce.

V případě potřeby mohou být vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení žadatele ke konkrétnímu subjektu. V odůvodněných případech může být požadována kontrola nebo ověření identifikace subjektu.

 1. Obecné požadavky:

  Subjekty mohou směřovat své obecné dotazy, poznámky a žádosti na tyto kontakty:

 2. Osobní údaje:

  Žádosti a uplatnění práv týkající se osobních údajů je povinen subjekt směřovat na tento kontakt:

  Stížnosti mohou být směřovány na tento e-mail: podpora@elephant-orchestra.com Odvolanie súhlasu sa riadi postupom uvedeným v článku 5.

 3. Námitky, podněty:

  Námitky a podněty týkající se přímého marketingu a související zpracování osobních údajů subjekt může uplatnit následovně:

 4. Stížnosti:

  Stížnosti proti postupu správce bude vyřizovat odpovědná osoba na těchto kontaktech:

 5. Subjekt je oprávněn podat stížnost k orgánu dozoru. Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice, www.uoou.cz.

Poučení o právech subjektu údajů

 1. Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů

  Správce přijme vhodná opatření, aby každému subjektu poskytl stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinil veškerá sdělení o zpracování. Správce informace poskytnou písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že identita subjektu je prokázána jinými způsoby, má také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

  Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůžou zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

  Subjekt má právo na to, aby mu správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správci o jakémkoliv takovém prodloužení budou informovat subjekt do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže byla žádost podána v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud subjekt nepožaduje jiný způsob.

  Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt požádal, informuje subjekt bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

  Správce informuje subjekt, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou prováděny bezplatně. Pokud jsou žádosti podané subjektem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce subjektu údajů buď:

  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
  2. odmítnout žádosti vyhovět.
 2. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

  Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, mohou požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu.

 3. Právo na přístup k osobním údajům

  Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

  1. účely zpracování;
  2. kategorie dotčených osobních údajů;
  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
  8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

  Správce poskytne subjektu kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Právem získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 4. Právo na opravu

  Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 5. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. je odvolán souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. jsou vzneseny námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 15 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

  Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je dle výše uvedeného „Práva na výmaz“ vymazat, jsou přijaty s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval příjemce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

  Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

  • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsou správci pověřeni;
  • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
  • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 6. Právo na omezení zpracování

  1. pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

  Pokud bylo zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

  Pokud subjekt omezení zpracování dosáhl, bude správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

  Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce bude subjekt informovat o těchto příjemcích, pokud to subjekt požaduje.

 7. Právo na přenositelnost údajů

  Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případě, že:

  1. Zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě.
  2. Zpracování se provádí automatizovaně.

  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt právo na to, aby jeho osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

  Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

  Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 8. Právo vznést námitku

  Z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu, má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu nebo právy a svobodami subjektu, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, má subjekt právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, k takovému účelu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká přímého marketingu.

  Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti může subjekt uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

  Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, má subjekt, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

  Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká.

  Správce nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.

 10. Právo podat stížnost u dozorového orgánu

  Subjekt má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení. V rámci České republiky se může subjekt obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o úřadu je na stránkách úřadu dostupných zde: www.uoou.cz

Pojmy a definice

Veškeré níže uvedené pojmy užívané v podmínkách mají zásadně význam dle následujících definic:

 1. osobní údaj

  osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením;

 2. subjekt

  subjektem je fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány dle těchto podmínek;

 3. zvláštní kategorie osobních údajů

  zvláštní kategorií osobních údajů jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu údajů. Správce nikdy nevyžaduje údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů. Tyto nejsou zpracovávány;

 4. zpracování

  zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování;

 5. správce

  správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele.

 6. účel

  účelem zpracování rozumíme důvod, proč správce osobní údaje zpracovává;

 7. pověřenec

  pověřenec je jmenován správcem a monitoruje soulad činností správce dle právních předpisů, spolupracuje s dozorovým úřadem a je kontaktním místem pro dozorový úřad ve věcech týkajících se zpracování. Subjekty se mohou obracet na pověřence ve všech záležitostech týkajících se zpracování jejich osobních údajů a výkonu jejich práv;

 8. rozsah

  rozsahem rozumíme konkrétní osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování, například jméno a příjmení;

 9. zpracovatel

  zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

 10. příjemce

  příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje, v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy se za příjemce nepovažují;

 11. podmínky

  podmínkami se rozumí tento dokument „Podmínky zpracování osobních údajů“, který obsahuje podmínky zpracování a ochrany osobních údajů;

 12. internetové stránky

  internetovými stránkami se rozumí tyto webové stránky www.ipujcka.cz